Ilias Hatzisymeonidis

Who to contact about the Nagarro ES BW Housekeeping Cockpit

Ilias Hatzisymeonidis, our Managing Consultant SAP Analytics, is the expert to talk to about the Nagarro ES BW Housekeeping Cockpit. Please contact him.

    Back to the Nagarro ES BW Housekeeping Cockpit